• KVKK Hakkında Aydınlatma Metni ve Yasal Uyarılar

 

İCCERT Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

1-Veri Sorumlusunun Kimliği

Veri sorumlusu sıfatıyla, içerenköy mah. Değirmenyolu cad. no 31/13 ataşehir İstanbul adresinde faaliyet gösteren (İCCERT) 3M İŞGÜVENLİĞİ ÇEVRE VE TEK. A.Ş. (“İccert”) olarak, sizlere ait her türlü kişisel verinin mümkün olabilen en iyi şekilde ve özenle işlenerek muhafaza edilmesine büyük hassasiyet göstermekteyiz. Buna istinaden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun hareket edebilmemizi teminen aydınlatma yükümlülüğü kapsamında aşağıdaki hususları bilgilerinize sunuyoruz.

2-Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme amaçlarına uygun ve hizmetin niteliğine bağlı olarak, Kanun’da öngörülen sebeplerle ve sözleşmesel ilişkinin ifası gereğince faaliyetlerimizin yürütülmesi, hizmetlerimizin işleyişi ve geliştirilmesi çerçevesinde toplanabilmektedir.

Sizlere yüksek standartlarda hizmet sunabilmek amacı ile İccert tarafından işlenen kişisel verileriniz, verilen sağlık hizmetlerinin niteliğine bağlı olarak otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Çağrı Merkezi, internet, online hizmetler, mobil uygulamalar ile benzeri vasıtalar aracılığıyla, fiziksel mekânlar ve bankolar gibi benzeri kanallardan sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik olarak elde etmekteyiz.

Sağlık verileriniz başta olmak üzere, İccert tarafından işlenecek özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz; adınız, soyadınız, T.C. Kimlik numaranız, Türk Vatandaşı olmamanız halinde pasaport numaranız veya geçici ya da yabancı T.C. Kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, İccert’e özgü protokol numaranız ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz; adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz; banka hesap numaranız, IBAN numaranız, ödeme ve faturalama bilgileriniz gibi finansal verileriniz; dosyanızda takip edilmesi amacıyla sunduğunuz laboratuvar ve görüntüleme sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, reçete bilgileriniz gibi tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen sağlık ve cinsel hayata ilişkin verileriniz; muhtelif zamanlarda tarafımızca elektronik olan veya olmayan yöntemlerle edinilebilecek sesli ve dijital bilgiler; tüm tıbbî teşhis, muayene, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen kişisel sağlık verisi başta olmak üzere genel ve özel nitelikli kişisel verileriniz; sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz, internet sitelerimiz üzerinden gönderdiğiniz sağlık ve kimlik verileriniz; hizmetlerimizi değerlendirmek amacı ile paylaştığınız yanıt ve yorumlarınız, İccert ve bağlı kuruluşlarını ziyaretiniz sırasında alınan kapalı devre kamera sistemi görüntü ve ses kaydınız; Çağrı Merkezimiz ile iletişime geçtiğiniz takdirde tutulan sesli görüşme kayıtlarınız; sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz; otopark ve vale hizmetinden faydalanmanız halinde araç plaka ve ruhsat veriniz; web sitemiz ve mobil uygulamamızın kullanımı sırasında elde edilen gezinme bilgileri, IP adresi, tarayıcı bilgileri ve kendi rızanız ile ilettiğiniz tıbbi belgeler, anketler, form bilgileriniz ve konum verileriniz; İccert’in düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda paylaştığınız kişisel verileriniz; yürürlükteki Kanun ve ilgili diğer mevzuatlarda belirtilen kişisel veri işleme şart ve amaçları dâhilinde işlenmektedir.

Özel nitelikli kişisel verileriniz de dâhil olmak üzere kişisel verileriniz, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi; randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilme; İccert’in iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi, sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapma; çalışanlarımızı eğitme ve geliştirme, yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi; risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi; araştırma yapılması; yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi; hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapma; kimliğinizi teyit etme; İccert ile anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizi teyit etme; ilgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgileri paylaşma; sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketleri ile talep edilen bilgileri paylaşma; sağlık hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verebilme; İccert sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirleri alma; size sunduğumuz sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla sağlık hizmetleri kullanımınızı analiz etme ve sağlık verilerinizi saklama; ilgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme; anlaşmalı olduğumuz kurumlarla size sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin finansal mutabakat sağlanması; hasta memnuniyetinin ölçülmesi dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi hasta ve sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi, hasta memnuniyetinin arttırılması, araştırma ve benzeri amaçlarla işlenebilecektir.

Yukarıda belirtilen “Kişisel ve Özel Nitelikli Verileriniz”, Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenebilecek olup, İccert’e ve/veya ve dış hizmet sağlayıcılarına ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza edilebilecektir.

Diğer sağlık kurumlarındaki tetkik, tedavi gibi süreçlere ilişkin olarak İccert’e teslim etmiş olduğunuz tetkik sonucu, rapor, röntgen gibi sağlık verileriniz, taburcu olduğunuzda teslim almadığınız takdirde üç ay içerisinde imha edilecektir.

3-İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılması

Toplanan kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlarla ve İccert’in ilgili mevzuat hükümlerine uyumunun sağlanması amacı ile hizmetlerinden faydalandığımız veya işbirliği içerisinde olduğumuz tedarikçilere, hizmet sağlayıcılarına, kanunen yetkili üçüncü kişilere, Sağlık Bakanlığı, bağlı alt birimleri ve aile hekimliği merkezleri, özel sigorta şirketleri (sağlık, emeklilik ve hayat sigortası ve benzeri), Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, mahkemeler, tıp merkezleri ve sağlık hizmeti sunan üçüncü kişiler, sevk edildiğiniz veya kendinizin başvurduğu sağlık kuruluşu, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, bağlı olduğunuz ve/veya çalışmakta olduğunuz kurum, danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler (avukatlar, vergi danışmanları, denetçiler vb.), düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler, tıbbi teşhis için iş birliği içerisinde olduğumuz yurt içindeki veya yurt dışındaki laboratuvarlar, sistemler ve iş ortaklarımızla (daha detaylı bilgi için İccert’e yazılı olarak başvurabilirsiniz), Kanun’un 8. ve 9. maddeleri çerçevesinde ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak paylaşılabilecektir veya onlara aktarılabilecektir.

4-Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, otomatik veya otomatik olmayan yollarla, İccert tarafından sözleşme ilişkisinin ifası gereğince veya meşru menfaatimize dayalı hukuki sebeplerle ve opsiyonel çerezlerin kullanımını kabul etmeniz halinde size özel tanıtım faaliyetlerini yürütmek için açık rızanıza ilişkin hukuki sebeple toplanabilmektedir. Kişisel verileriniz İccert tarafından elektronik ortamda, sitemiz aracılığı ile; kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan ve işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesine yönelik hukuki sebeplerle toplanmaktadır.

Ancak, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında açıkça belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

5-Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, kişisel verileri işlenen kişi, İccert’e başvurarak aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilir:

* Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme;

* Kişisel verileri işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme;

* Kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme;

* Kişisel verilerinin işlenme amacını ve tarafımızca bu amaçlara uygun olarak kullanıp kullanılmadığını öğrenme,

* Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme;

* Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini talep etme;

* Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini talep etme;

* Bu hallerde ya da düzeltme halinde bunların veri aktarılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;

* İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme;

* Kişisel verilerin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde, bu zararın giderilmesini talep etme.

6-Veri Güvenliği ve Başvuru Hakkı

Yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi;……….internet adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu”nu doldurarak; formun imzalı bir nüshasını içerenköy mah. Değirmenyolu cad. no 31/13 ataşehir İSTANBUL adresine bizzat elden teslim edebilir ya da Noter aracılığıyla gönderebilirsiniz veya İccert’in kayıtlı 3misguvenligi@hs03.kep.tr elektronik posta adresine (KEP) güvenli elektronik imzalı, mobil imzalı ya da ilgili kiş tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İleti Aydınlatma Metni

İccert internet sitesi üzerinde yer alan (iccert.com)her türlü iletişim ve bilgi formunun doldurulmasıyla İccert’e gönderilen kişisel veri ve iletişim bilgileri; ilgili alanların onaylanması ile ilgili Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında İccert .A.Ş tarafından sağlık durumuma ilişkin olanlar da dahil olmak üzere kişisel verilerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası kapsamında, İccert tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişinin ihtiyaçlarına  ve alışkanlıklarına göre özelleştirilmesi ile kampanyalar ve imkanlar oluşturulması amacıyla  saklanmasını,  işlenmesini ve söz konusu hizmetlerin yerine getirilmesi için İccert’in  birlikte çalıştığı veya çalışacağı grup şirketlerine, tedarikçilere, aktarılmasını ve bu kapsamda belirtilen iletişim bilgilerine test ve tetkik sonuç bilgisi, anket, reklam, promosyon, kampanya ve benzeri ticari elektronik ileti gönderilmesi hakkında iletişim formunu göndererek ve ilgili alanları onaylayarak izin vermiş olmaktasınız.

Yasal Uyarı

BU WEB SİTESİNİN SAHİBİ İCCERT OLUP TÜM KULLANIM HAKLARIMIZ SAKLIDIR. Sitemizde yer alan yazılar, bilgiler eğitim amaçlı olup herhangi bir şekilde tıbbı önerme amaçlı değildir. Bu bilgiler doğrultusunda verilen her türlü kararlar ile ilgili sorumluluk bu siteyi ziyaret eden kişiye ait olup merkezimizi hiçbir şekilde bağlamaz. WEB sayfamızda yapılacak her türlü değişiklik, yeniden düzenleme veya yayını durdurma hakkı hiçbir ihtara gerek olmaksızın Merkezimize aittir. Web sayfasında yer alan bilgilerin güncellenmemesinden dolayı hiçbir sorumlulukla yükümlü değildir. WEB sayfamızda yer alan yazılar, bilgiler, grafikler, resim ve logolar, tasarımlar, sloganlar web sayfamızın sunuluş şekli Merkezimizin mülkiyetinde olup, tarafımızdan yazılı izin alınmaksızın kullanılması, kısmen veya tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, ticari amaçla basılması ve dağıtılması yasaktır. Her türlü telif hakkı İccert Görüntüleme Merkezine aittir. Merkezimiz, Web sitemize ulaşan isim adres ve şahsi bilgileri yasal bir zorunluluk olmadıkça üçüncü şahıslara açıklanmayacağını beyan eder.

Gizlilik İlkesi

İccert Tıbbi Görüntüleme Merkezi internet sitesi üzerinden (www.iccert.com) doldurulan formlar ve çeşitli kanallar neticesinde veritabanına kaydedilen kullanıcı bilgileri İccert rızası ve sorumluluğu dahilinde diğer kişilerle paylaşılmaz. İnternet sitesi ve veritabanına yönelik saldırı veya teknik materyaller bazlı yaşanabilecek aksaklıklarda İccert sorumluluk reddinde bulunmaktadır.

Kullanıcı Sözleşmesi

Kullanıcılar www.iccert.com üzerinde yaptıkları her işlemde ve site trafiklerinde yasal uyarı ve gizlilik ilkesi şartlarını kabul etmiş sayılmaktadır.